Regulamin przygotował Michał Pluta bazując na regulaminie SKPB Warszawa.

 1. Studencki Klub Górski (w skrócie: SKG) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000192336).
 2. SKG  jest organizacją pożytku publicznego. Roczne sprawozdania z działalności organizacji publikowane są na własnej stronie internetowej oraz w bazie OPP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 3. SKG  nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. SKG  organizuje otwarte wyjazdy piesze, rowerowe, kajakowe i inne o charakterze turystycznym lub szkoleniowym, ogłaszane przede wszystkim na własnej stronie internetowej.
 5. Wyjazdy organizowane przez SKG  odbywają się na zasadzie non-profit – stowarzyszenie nie zarabia na ich organizacji, a uczestnicy oprócz kosztów własnych pokrywają jedynie koszty kadry danego wyjazdu (np. transport, nocleg, wyżywienie) i koszty organizacyjne wyjazdu.
 6. Informacji o danym wyjeździe, w szczególności o przebiegu i trudności trasy, dojeździe, warunkach noclegowych, wyżywieniu, atrakcjach turystycznych, niezbędnym sprzęcie, kosztach oraz sposobie zapisów, udzielają prowadzący go przewodnicy SKG.
 7. Uczestnictwo w wyjazdach wymaga stanu zdrowia i kondycji fizycznej adekwatnych do stopnia trudności danego wyjazdu. Poprzez zapisanie się lub wzięcie udziału w wyjeździe uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja fizyczna mu na to pozwala.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania przewodnikom SKG prowadzącym dany wyjazd informacji o swoim stanie zdrowia (w szczególności chorobach, w tym przewlekłych, uczuleniach, stale przyjmowanych lekach) na wypadek potrzeby udzielenia mu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 9. Uczestnik udostępnia przewodnikom SKG dane kontaktowe (numer telefonu) najbliższej osoby, z którą należy się kontaktować w nagłych wypadkach – tzw. numer ICE (ang. In Case of Emergency).
 10. Uczestnik potwierdza znajomość ogólnych zasad bezpiecznej turystyki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. SKG  zaleca posiadanie przy sobie numeru ICE wpisanego do telefonu bądź dołączonego do dokumentów osobistych. Zalecane jest również zapisanie w telefonie numeru GOPR (985 lub 601 100 300) i/lub innych służb ratunkowych (w tym zagranicznych w przypadku wyjazdów zagranicznych), a także instalacja w telefonie aplikacji ratunkowych obsługiwanych przez te służby.
 11. Turystyka wiąże się z ryzykiem wypadku, może być więc niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność. SKG zapewnia uczestnikom tylko podstawowe ubezpieczenie NNW na kwotę minimum 5000 zł. Uczestnikom zaleca się nabycie dodatkowego, odpowiedniego do wyjazdu ubezpieczenia na czas jego trwania (w szczególności NNW), w tym wariantu obejmującego koszty ratownictwa w górach oraz transportu do kraju (w przypadku wyjazdów zagranicznych).
 12. Uczestnik zobowiązany jest posiadać apteczkę osobistą.
 13. Podczas wyjazdu niedozwolone jest zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu. Niedozwolone jest przebywanie pod wpływem alkoholu w czasie realizacji programu terenowego oraz we wszystkich innych sytuacjach, gdy może to zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.
 14. W wyjazdach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjazdach za zgodą przewodników SKG prowadzących dany wyjazd i pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych.
 15. O udziale uczestnika w wyjeździe lub jego etapie decydują przewodnicy SKG prowadzący dany wyjazd. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe.
 16. SKG  zastrzega możliwość odwołania wyjazdu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych lub braku wystarczającej liczby uczestników.
 17. W przypadku odwołania wyjazdu prowadzący go przewodnicy SKG dokonują zwrotu środków zebranych na cele organizacyjne. Jednocześnie SKG  zastrzega, że nie dokonuje refundacji wydatków, które uczestnik poniósł osobiście w ramach przygotowań do wyjazdu lub jego utraconych korzyści w związku z odwołaniem wyjazdu.
 18. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub braku możliwości uczestnictwa w całym lub części wyjazdu uczestnik ponosi koszty związane z wcześniejszym wykupieniem świadczeń (np. bilety na przejazdy, zakupy żywnościowe, opłaty za wstęp) oraz koszty organizacyjne wyjazdu i koszty udziału w nim wolontariuszy, w tym przewodników SKG. Uczestnik może wnosić o zwrot kosztów w stosunku do faktycznie niewydanych środków. Zwrot zostanie dokonany po rozliczeniu przez przewodników SKG całego wyjazdu.
 19. Uczestnictwo w wyjeździe jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji SKG lub ew. sponsora wyjazdu - to jest utrwalanie i rozpowszechnianie w sposób niekomercyjny za pomocą wszelkiego rodzaju nośników materialnych (cyfrowych, optycznych, itp.) i niematerialnych (transmisja danych). O braku tej zgody należy powiadomić przewodników SKG przed rozpoczęciem wyjazdu lub niezwłocznie po jego rozpoczęciu.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.