REGULAMIN MANEWRÓW NIZINNYCH

 

1. Celem imprezy jest rozpowszechnianie imprez na orientację jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

 

2. Organizatorem Manewrów Nizinnych jest Stowarzyszenie Studencki Klub Górski w Warszawie.

 

3. Manewry są formą nocnej zabawy na orientację, które jednocześnie są testem kwalifikującym do rozpoczęcia Kursu Przewodników Górskich w Studenckim Klubie Górskim po ich zaliczeniu, o czym mowa w dalszych punktach regulaminu.

 

4. Zapisy na manewry prowadzone są podczas spotkań informacyjnych, przez formularz na stronie Manewrów oraz bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za realizację imprezy.

 

5. Uczestnikiem Manewrów NIzinnych może być każdy, z zastrzeżeniem iż osoba niepełnoletnia może startować w zabawie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Zgody zbierane są w dniu imprezy przed jej rozpoczęciem.

 

6. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 25zł od osoby, płatne na konto klubowe podane przez organizatora.

 

7. Uczestnicy manewrów grupują się w zespoły żeńskie, męskie lub mieszane. Zespoły żeńskie są trzyosobowe i realizują trasę o długości 30-35 km, zespoły męskie oraz są dwuosobowe i realizują trasę o długości 35-40 km.

8. Każdy z zespołów ma z góry przydzieloną nazwę.

 

9. Zaliczenie manewrów polega na odnalezieniu wszystkich 10 punktów manewrowych w

ciągu 12 godzin. Jest warunek konieczny do dalszego uczestnictwa w Kursie Przewodników Górskich.

 

10. Kolejność zaliczania punktów manewrowych jest ściśle określona. Należy zaliczać je w

kolejności: 1, 2, 3... itd.

 

11. Po odnalezieniu punktu manewrowego należy:

• wpisać na znalezioną kartkę nazwę zespołu oraz czas przyjścia,

• przepisać na otrzymaną przed manewrami kartkę, nazwę punktu oraz nazwy i czasy

przyjścia zespołów, które wcześniej odnalazły ten punkt.

W przypadku nie znalezienia kartki w punkcie w którym wydaje się nam, że powinna

tam być, należy zostawić własną kartkę z własnym wpisem.

 

12. Korzystanie z jakichkolwiek środków transportu oraz rozdzielanie się zespołów

automatycznie powoduje niezaliczenie manewrów.

 

13. Prosimy o omijanie wsi oraz unikanie kontaktów z osobami przypadkowymi.

 

14. Prosimy o nie korzystanie z własnych map. Organizator zapewnia mapę o

odpowiedniej jakości i skali wraz z zaznaczonymi na niej punktami do odnalezienia.

 

15. Meta znajduje się w miejscowości Dalekie - Tartak, w szkole podstawowej. Na otrzymanej mapie zaznaczona jest jako punkt M.

 

16.Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację manewrów:

• imię ........................................................... tel. ................................

• imię ........................................................... tel. ................................

 

17.Wyniki manewrów podane będą na najbliższym spotkaniu kursowym oraz przesłane mailem na adresy uczestników.

 

18.Zaliczenie manewrów jest warunkiem rozpoczęcia Kursu.

 

19. Postanowienia końcowe:

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę

- impreza jest bezalkoholowa

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, a względem Organizatora nie będą dochodzić żadnych roszczeń, w tym finansowych

 

Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz wypowiedzi uczestników utrwalonych na zdjęciach/filmach zrealizowanych w okresie trwania Manewrów Nizinnych. Wyżej wymieniona zgoda jest udzielona na czas trwania imprezy oraz bezterminowo po jej zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, dla działań promocyjnych, informujących o ww imprezie w tym: w materiałach video, na stronach internetowych, w sprawozdaniach, planszach i raportach okresowych, ulotkach informujących o programie oraz innych działaniach Public Relations.