Regulamin Kursu Przewodników Górskich

 

§1

Kurs Przewodników Górskich Studenckiego Klubu Górskiego (nazywany dalej Kursem) ma charakter szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego beskidzkiego klasy trzeciej i organizowany jest na zasadach ogólnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2004 r. nr 188 poz. 1944).

 

§2

 1. Kurs rozpoczyna się na początku października i kończy się na jesieni następnego roku (po zakończeniu przejścia letniego).

 2. Zapisy prowadzone są na pierwszych trzech spotkaniach.

 3. Zajęcia na Kursie prowadzone są zgodnie z Programem szkolenia Kursu Przewodników Górskich SKG (nazywany dalej Programem Szkolenia) i składają się z zajęć teoretycznych oraz z zajęć praktycznych.

 4. Program Szkolenia określa terminy i zakresy zaliczeń teoretycznych i praktycznych.

 

§3

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest:

  1. ukończenie osiemnastego roku życia,

  2. podpisanie oświadczenia kursowego,

  3. wniesienie opłaty w wysokości określonej przed rozpoczęciem Kursu.

 2. Opłata, o której mowa w pkt. l lit d., może być rozłożona na raty. Dokładne terminy dokonywania wpłat zostaną podane w trakcie trwania Kursu. Niedokonanie wpłat w podanych przez Kierownictwo Kursu terminach wyklucza z uczestnictwa w Kursie.

 

§4

 1. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie Kursu jest Kierownictwo Kursu.

 2. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia Kursu prowadzi Komisja Szkoleń.

 3. Skład Kierownictwa Kursu zatwierdza Komisja Szkoleń i Zarząd SKG

 4. Skład kierownictwa Kursu może ulec zmianie.

 

§5

 1. Kurs organizowany jest na zasadzie non-profit, a środki pieniężne zebrane z opłat wpisowego zostają przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów związanych z organizacją kursu w szczególności: druk i powielanie materiałów szkoleniowych, opłacenie wykładowców, zwrot kosztów przejazdów instruktorów na wyjazdy kursowe itp.

 2. Uczestnicy samodzielnie opłacają koszty związane z uczestnictwem w wyjazdach kursowych, w szczególności koszty przejazdów, koszty wyżywienia oraz noclegów.

 3. Organizator Kursu ubezpiecza uczestników zajęć praktycznych na czas ich trwania na minimalną kwotę 5 tysięcy złotych.

 4. Uczestnicy Kursu mają prawo otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w Kursie. Upoważnia ono do zakupu sprzętu turystycznego ze zniżkami w określonych sklepach turystycznych na terenie Warszawy. Zaświadczenie wydaje kierownik Kursu.

 

§6

 1. Zajęcia teoretyczne obejmują cykl wykładów, seminariów, warsztatów.

 2. Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych jest obowiązkowe i jest potwierdzane wpisem na listę obecności.

 3. Szczegółowy zakres tematyki zajęć teoretycznych realizowanych w ramach Kursu określa Program Szkolenia.

 

§7

 1. W trakcie Kursu uczestnicy mają obowiązek zaliczenia egzaminów wewnętrznych.

 2. Egzaminy wewnętrzne składają się z części teoretycznej i części praktycznej.

 3. Celem przeprowadzenia wewnętrznych egzaminów teoretycznych jest sprawdzenie posiadanej i nabytej na Kursie wiedzy merytorycznej.

 4. Wewnętrzne egzaminy teoretyczne są przeprowadzane w trakcie dwóch sesji egzaminacyjnych: zimowej i wiosennej.

 5. Egzaminy teoretyczne przeprowadza Kierownictwo Kursu pod nadzorem Komisji Szkoleń.

 6. Osoba, która nie zaliczyła w pierwszym terminie wewnętrznego egzaminu teoretycznego wymaganego Programem szkolenia, ma prawo do jego ponownego zdawania w letniej sesji poprawkowej.

 7. Nie są honorowane egzaminy zdane w ramach innych kursów.

 

§8

 1. Celem przeprowadzania wewnętrznych egzaminów praktycznych jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie Programu szkolenia realizowanego w czasie zajęć praktycznych, w szczególności umiejętności prowadzenia grup w górach oraz umiejętności pracy z grupą, a także znajomości topografii i podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo kandydat powinien wykazać się wiadomościami teoretycznymi z zakresu przedmiotów objętych Programem szkolenia.

 2. Egzaminami praktycznymi są:

  1. przejście wiosenne,

  2. przejście letnie.

 1. Warunkiem dopuszczenia do przejścia wiosennego jest odbycie obowiązkowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, wzięcie udziału w 3 pieszych wyjazdach kursowych i zaliczenie przejścia zimowego.

 2. Komisja Szkoleń może, na podstawie ocen z wyjazdów kursowych i wyników egzaminów teoretycznych, podjąć decyzję o warunkowym dopuszczeniu do przejścia wiosennego.

 3. Osoby warunkowo dopuszczone do przejścia wiosennego są informowane przez Komisję Szkoleń o formie zaliczenia obowiązkowych wyjazdów kursowych. Może to oznaczać obowiązek zaliczenia zaległych wyjazdów w toku następnej edycji Kursu.

 4. W okresie pomiędzy przejściem wiosennym a letnim kursanci, z pomocą instruktorów, mają obowiązek zorganizować dwa wyjazdy mające charakter rajdów. Na drugim wyjeździe wymagana jest obecność osób spoza kursu.
 5. Warunkiem dopuszczenia do przejścia letniego jest zaliczenie przejścia wiosennego, zorganizowanie dwóch rajdów, opisanych w punkcie 6. oraz zaliczenie wszystkich egzaminów teoretycznych przewidzianych w Programie Kursu w pierwszym i drugim semestrze Kursu.

 6. O zaliczeniu przejścia wiosennego i przejścia letniego decydują instruktorzy prowadzący przejście. Od decyzji instruktorów przysługuje pisemne odwołanie do Komisji Szkoleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika Kursu wiadomości o niezaliczeniu egzaminu praktycznego.

 7. Po zakończeniu egzaminu praktycznego instruktor bądź instruktorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminu sporządzają sprawozdanie będące jednocześnie protokołem egzaminacyjnym.

 8. Warunkiem zaliczenia kursu jest pomoc w opiece nad bazą Studenckiego Klubu Górskiego, tj. wypełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów:
 • dwudniowa pomoc przy rozbijaniu bazy namiotowej
 • tygodniowy pobyt w bazie w charakterze bazowego
 • dwudniowa pomoc przy składaniu bazy namiotowej

 

 

§9

 1. Spełnienie wszystkich wymagań, opisanych w §8, uprawnia do ropoczęcia praktyki przewodnickiej SKG.

 2. Osoby, które ukończą praktykę przewodnicką SKG, zostają mianowane Przewodnikami Górskimi SKG.

 3. Nadzór nad praktyką przewodnicką sprawuje Komisja Szkoleń. Charakterystyka praktyki przewodnickiej znajduje się w Regulaminie praktyki przewodnickiej.

 

§10

 1. Podstawą do otrzymania przez uczestnika Kursu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, jest zaliczenie wewnętrznych egzaminów teoretycznych i praktycznych oraz odbycie praktyki przewodnickiej.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przewodników Górskich SKG  uprawnia do podejścia do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego - beskidzkiego III klasy

 

§11

 1. Na wyjazdach kursowych obowiązuje:

  1. bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych,

  2. stosowanie się do poleceń instruktorów,

  3. zakaz samodzielnego oddalania się bez powiadomienia instruktorów prowadzących wyjazd.

 2. Niedostosowanie się do wyżej wymienionych reguł skutkuje natychmiastowym usunięciem z Kursu.

 

§12

 1. Uczestnicy Kursu mają prawo wybrać spośród siebie starostę.

 2. Osoby chcące kontynuować Kurs rozpoczęty we wcześniejszych edycjach powinny zgłosić swój zamiar osobiście lub droga mailową Komisji Szkoleń, w celu ustalenia indywidualnych warunków zaliczania Kursu.

 3. Kontynuować Kurs można w ciągu dwóch edycji Kursu następujących bezpośrednio po edycji rozpoczęcia Kursu.

 4. W uzasadnionym przypadku Komisja Szkoleń może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu kontynuacji.

 5. Dane oraz adresy kontaktowe do członków Kierownictwa Kursu i Komisji Szkoleń znajdują się na klubowej stronie internetowej.

 

§13

 1. Interpretacja Regulaminu Kursu Przewodników Górskich SKG należy do Komisji Szkoleń

 2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie, a ważne z punktu widzenia Kursu będą rozpatrywane na bieżąco przez Komisję Szkoleń.

 

 

 

Uchwalono dnia 24.09.2012
przez Komisję Szkoleń w składzie:
Przemysław Witrowy - przewodniczący
Jędrzej Ochremiak - sekretarz
Joanna Ochremiak
 
Z późniejszymi zmianami z dnia 19.09.2017
przez Komisję Szkoleń w składzie:
Michał Strzelczyk - przewodniczący
Michał Bekey
Marek Paleski
Grażyna Chlebicka