REGULAMIN KOMISJI SZKOLEŃ SKG

 


Par. 1.
1. Komisja Szkoleń (zwana dalej Komisją) jest powoływana przez Zarząd SKG do
wykonywania zadań w zakresie kierowania i nadzoru nad działalnością szkoleniową
SKG.
2. Komisja zakresem swych działań obejmuje szkolenie przewodnickie w górach typu
beskidzkiego.

Par. 2.
1. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
2. Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd SKG spośród doświadczonej kadry
instruktorskiej.
3. Członkiem Komisji może być wyłącznie instruktor SKG, który aktywnie uczestniczy
w szkoleniu przewodnickim.
4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
5. Do obowiązków Przewodniczącego ponad obowiązki zwykłego członka należy
reprezentowanie Komisji przed Zarządem, przechowywanie dokumentacji Kursowej
oraz inne obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

Par. 3.
1. Działalność Komisji podlega ocenie.
2. Podczas ostatniego zebrania ustępującego zarządu SKG, na które zaprasza się również
członków kierownictw Kursów - zakończonego, jak i trwającego, Przewodniczący
Komisji prezentuje sprawozdanie z jej działalności.
3. Po wysłuchaniu sprawozdania członkowie Zarządu SKG oraz członkowie
kierownictw głosują nad jego przyjęciem.
4. Głosowanie jest jawne, każdemu z uczestników zebrania przypada jeden głos.
5. Do przyjęcia sprawozdania potrzebna jest większość bezwzględna.
6. Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z pozytywną oceną działalności Komisji i
daje jej mandat do pełnienia funkcji przez następną kadencje Zarządu SKG.
7. Nieprzyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z negatywną oceną działalności
Komisji, czego konsekwencją jest:
a. ogłoszenie tego faktu na Walnym Zebraniu SKG
b. powołanie nowego składu Komisji na pierwszym zebraniu nowego Zarządu. Nowy
skład Komisji musi rożnić się od składu Komisji ustępującej.
Ponadto przy braku pozytywnej oceny:
c. ustępująca Komisja pełni swe obowiązki w dotychczasowym składzie do momentu
powołania nowego składu Komisji
d. ustępująca Komisja nie podejmuje żadnych istotnych decyzji
e. Przewodniczący ustępującej Komisji jest zobowiązany do przekazania wszystkich
dokumentów związanych z pracą ustępującej Komisji przewodniczącemu nowo
powołanej Komisji.


Par.4
1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na miesiąc.
Wyjątek stanowi przerwa wakacyjna.
2. Terminy spotkań Komisji są podawane do wiadomości Zarządu SKG i kierownika
Kursu. Członkowie Zarządu SKG i kierownik Kursu mają prawo uczestniczyć w
zebraniach Komisji.
3. Z każdego zebrania Komisji sporządzany jest protokół.


Par. 5
Przewodniczący Komisji składa pisemne sprawozdania z jej działalności w terminach
ustalonych przez Zarząd SKG. Końcowe sprawozdanie złożone zostaje na Walnym Zebraniu
SKG.

Par. 6.
1. Postanowienia Komisji zapadają większością głosów, w obecności przynajmniej
połowy składu Komisji.
2. Postanowienia Komisji są wiążące, jeżeli o terminie zebrania zostali zawiadomieni
wszyscy członkowie Komisji.

Par. 7.
1. Do zadań Komisji należy:
a. organizacja i nadzorowanie szkolenia przewodnickiego
b. Nadzór nad przyznawaniem uprawnień Przewodnika Górskiego SKG (zwanych dalej
uprawnieniami przewodnickimi) oraz instruktora SKG.
c. współpraca z Sekcją Wysokogórską w zakresie integracji klubowej oraz pomocy
szkoleniowej

Par. 8
1. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komisji wynikających z par. 7 a:
- uchwalanie Regulaminu i Programu Kursu
- mianowanie Kierownictwa Kursu
- przekazanie Kierownictwu Kursu wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do
prowadzenia Kursu
- ustalanie listy wykładowców i zakresu tematycznego prowadzonych przez nich
wykładów
- dostarczanie wszelkich materiałów dydaktycznych Kierownikowi Kursu
- wyznaczanie instruktorów do prowadzenia wyjazdów kursowych
- powoływanie Komisji egzaminacyjnej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej zdobytej
przez uczestników Kursu
- rozpatrywanie odwołań od decyzji instruktorów prowadzących wyjazdy kursowe
- podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników Kursu
- podejmowanie decyzji o ostatecznym zaliczeniu Kursu, w porozumieniu z instruktorami
prowadzącymi poszczególne etapy Kursu
- ustalanie standardów szkolenia poprzez wprowadzenie wytycznych dla instruktorów
- nadzór nad zarządzaniem finansami Kursu
- składanie wniosków o dofinansowanie Kursu do organizacji zewnętrznych - po
konsultacji z zarządem - przed rozpoczęciem każdej edycji Kursu
- załatwianie wszelkich formalności związanych z odpowiedzialnością karną i cywilną
instruktorów biorących udział w szkoleniu przewodnickim,
- prowadzenie dokładnej dokumentacji Kursowej
- nadzór nad praktyką przewodnicką
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami prowadzącymi
szkolenia, w szczególności z PTTK.

2. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komisji wynikających z par. 7 b:
a. Komisja nadzoruje przyznawanie uprawnień przewodnickich, a tym samym:
- wnioskuje do Zarządu SKG o przyznanie uprawnień przewodnickich - dba o oficjalne i zaszczytne blachowanie nowych przewodników,
- dba o podnoszenie rangi i poziomu uprawnień przewodnickich.
b. Komisja nadzoruje przebieg praktyk instruktorskich i przewodnickich.
c. Komisja występuje z wnioskiem do Prezesa Zarządu o podpisanie zaświadczenia o
ukończeniu Kursu Przewodnikom Górskim SKG mającym przystąpić do egzaminu na
uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III.
d. Komisja mianuje instruktorów SKG w oparciu o następujące zasady:
+ instruktorem może zostać osoba:
- posiadająca uprawnienia przewodnickie
- posiadająca doświadczenie w prowadzeniu imprez górskich
- która odbyła praktykę instruktorską szczegółowo opisaną w regulaminie praktyki
instruktorskiej
+ Instruktorów mianuje Komisja większością 2/3 głosów przy obecności całego składu
Komisji.
e. Komisja prowadzi ewidencję osób posiadających uprawnienia przewodnickie oraz
instruktorskie nadane w klubie.

Par. 9.
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji. Przypadki w nim nie ujęte są
rozstrzygane przez Zarząd SKG.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Komisji Szkoleń zatwierdza Zarząd SKG w
porozumieniu z Komisją.


30.11.2004
Podpisali:
Damian Dziok Przewodniczący KS
Paweł Kucharski
Marcin Zarzycki