REGULAMIN MANEWRÓW NIZINNYCH

aktualizacja 2019

1. Celem Manewrów jest popularyzacja imprez na orientację jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

 

2. Organizatorem Manewrów Nizinnych jest Stowarzyszenie Studencki Klub Górski w Warszawie.

 

3. Manewry są formą otwartej, nocnej zabawy na orientację i jednocześnie są testem kwalifikującym (po ich zaliczeniu) do rozpoczęcia Kursu Przewodników Górskich w Studenckim Klubie Górskim, o czym mowa w dalszych punktach regulaminu.

 

4. Zapisy na Manewry prowadzone są podczas spotkań informacyjnych, przez formularz na stronie Manewrów oraz bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za realizację imprezy.

 

5. Uczestnikiem/ uczestniczką Manewrów Nizinnych może być każdy, z zastrzeżeniem iż osoba niepełnoletnia może startować w zabawie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

5a. Zgody zbierane są w dniu imprezy przed jej rozpoczęciem.

 

6. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 30zł od osoby.

 

7. Uczestnicy Manewrów grupują się w zespoły dwuosobowe. Organizatorzy mogą dopuścić trzyosobowe grupy żeńskie i mieszane. Zespoły robią trasę o długości ok. 35-40 km.

8. Każdy z zespołów ma z góry przydzieloną nazwę.

 

9. Zaliczenie Manewrów polega na odnalezieniu wszystkich 10 punktów manewrowych w ciągu 12 godzin. Jest to warunek konieczny do dalszego uczestnictwa w Kursie Przewodników Górskich.

 

10. Kolejność zaliczania punktów manewrowych jest ściśle określona. Należy zaliczać je w kolejności: 1, 2, 3... itd.

 

11. Po odnalezieniu punktu manewrowego należy:

• wpisać na znalezioną kartkę nazwę zespołu oraz czas przyjścia,

• przepisać na otrzymaną przed manewrami kartkę, nazwę punktu oraz nazwy i czasy przyjścia zespołów, które wcześniej odnalazły ten punkt.

11a. Jeżeli zespół nie znajdzie kartki w punkcie w którym wydaje się, że być powinna zostawia otrzymaną wcześniej od organizatorów kartkę z “X” (lub rysuje na pustej kartce “X”)

 

12. Korzystanie z jakichkolwiek środków transportu oraz rozdzielanie się zespołów

automatycznie powoduje niezaliczenie Manewrów.

13. Prosimy o omijanie wsi oraz unikanie kontaktów z osobami przypadkowymi.

 

14. Prosimy o niekorzystanie z własnych map. Organizator zapewnia mapę o odpowiedniej jakości

i skali wraz z zaznaczonymi na niej punktami do odnalezienia. W trakcie Manewrów dozwolone jest korzystanie z kompasu lub busoli. Używanie GPS (w tym nawigacji w telefonie) jest zabronione.

 

15. Meta znajduje się w miejscowości Dalekie Tartak w miejscu podanym dokładnie przez organizatora w dniu Manewrów

 

16.Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację danego terminu Manewrów:

• imię ........................................................... tel. ................................

• imię ........................................................... tel. ................................

 

17.Wyniki Manewrów będą podane na najbliższym spotkaniu kursowym oraz przesłane mailem na adresy uczestników.

 

18.Zaliczenie Manewrów jest warunkiem rozpoczęcia Kursu Przewodników Górskich.

 

19. Postanowienia końcowe:

- impreza odbywa się bez względu na pogodę

- impreza jest bezalkoholowa

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, oświadczając, że pozwala im na to ich stan zdrowia, a względem Organizatora nie będą dochodzić żadnych roszczeń, w tym finansowych.

 

Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz wypowiedzi uczestników utrwalonych na zdjęciach lub filmach zrealizowanych w okresie trwania Manewrów Nizinnych. Wyżej wymieniona zgoda jest udzielona na czas trwania imprezy oraz bezterminowo po jej zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, dla działań promocyjnych, informujących o ww. imprezie w tym: w materiałach wideo, na stronach internetowych,

w sprawozdaniach, planszach i raportach okresowych, ulotkach informujących o programie oraz innych działaniach Public Relations.